LAG Society for Rural Development of the Land between Snežnik and Nanos

Ustanovni zbor društva

V skladu s pismom o nameri, z namenom skupnega in usklajenega delovanja pri odločanju in izvajanju projektov, opredeljenih v lokalni razvojni strategiji ob upoštevanju pristopa LEADER, z namenom pospešitve in okrepitve celovitega pristopa k razvoju območja občin Il.Bistrica, Postojna in Pivka, ter v skladu z 8. in 16. členom Zakona o društvih (Uradni list RS 61/2006) vas vabimo na

USTANOVNI ZBOR

Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ki bo v petek, dne 26. oktobra 2007 ob 16.30 uri v prostorih TURISTIČNE KMETIJE PRI ANDREJEVIH V NARINU 107

PREDLAGAN DNEVNI RED

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in predsednika delovnega predsedstva zbora društva, zapisnikarja in dveh overiteljev
 2. Ugotovitev prisotnosti oz. števila prisotnih
 3. Sprejem dnevnega reda
 4. Sprejem sklepa o ustanovitvi Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
 5. Sprejem temeljnega akta Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
 6. Volitve predsednika in podpredsednika društva ter članov upravnega odbora, nadzornega odbora ter disciplinske komisije Društva
 7. Predstavitev in sprejem Lokalne razvojne strategije občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna za programsko obdobje 2007-2013
 8. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta društva za leto 2007
 9. Določitev višine članarine
 10. Razno

S spoštovanjem,

Župan Občine Pivka: Robert Smrdel l.r.

Župan Občine Postojna: Jernej Verbič, l.r.

Župan Občine Ilirska Bistrica: Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon. l.r.

Vabljeni:

 • Podpisniki pisem o nameri
 • Župani občin Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna
 • MKGP
 • Novinarji