naslovnica_show_all_za_razvoj_nanos.jpg

Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost

 

Nosilec: LAS med Snežnikom in Nanosom

Partnerji: LAS loškega pogorja, LAS Vipavske doline, LAS s CILJem, RRA Zeleni Kras d.o.o., DRPSN, Občina Postojna, Zavod Znanje Postojna

Občine izvajanja: Postojna

Predvidena vrednost operacije: 136.860,64 €

Znesek sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 99.997,56 €

Obdobje izvajanja: 15.2.2019 – 30.10.2020


Rdeča nit sodelovanja partnerjev v operaciji Domača in umetnostna obrt – dediščina in sodobnost je revitalizacija izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območja v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti so na območjih posameznih LAS različne:
• LAS med Snežnikom in Nanosom: brivsko-frizerski salon Ozbič s stoletno tradicijo v Postojni;
• LAS loškega pogorja: čevljarstvo;
• LAS Vipavska dolina: mlinarstvo in pekarstvo;
• LAS s CILJem:  z rudarstvom povezane obrti in čipkarstvo.


Vsem navedenim obrtem je skupen cilj po oživitvi, revitalizaciji, prenosu in nadgradnji znanj,  predvsem zaradi njihove dediščinske vrednosti ter poslovnih priložnosti za razvoj novih, inovativnih storitev in produktov.
Partnerji smo tako definirali in oblikovali aktivnosti operacije, ki vodijo v kakovostno revitalizacijo ter nadgradnjo dediščine. Ti sklopi, ki so enotni vsem partnerjem so: izmenjava izkušenj in znanj ter njihova implementacija na območju LAS, razvoj in trženje storitev, vlaganje v opremo, ki bodisi ohranja ali predstavlja dediščino, raziskave značilnih obrti na območju posamezne LAS, na osnovi le-teh razvoj produktov in storitev temelječih na tradiciji, njihovo trženje, programi ali poslovni načrti za ohranjanje obrti ter prenos tradicionalnih znanj na zainteresirane izvajalce, mlade in ranljive skupine. Znotraj operacije bo vsak  partner zastavil in izvedel aktivnosti na način, da kar najbolje prispevajo k doseganju zadanih ciljev na njegovem območju.
Rezultati operacije za LAS med Snežnikom in Nanosom so: skladno s konservatorskimi smernicami obnovljena notranjščina brivsko-frizerskega salona Ozbič v Postojni, priprava dokumentov in promocija za uspešno delovanje salona ter izdelava didaktičnega programa in izvedba delavnic za ranljive skupine s področja domačih in umetnostnih obrti.


Partnerstvo sestavljamo: LAS med Snežnikom in Nanosom ( Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom,  RRA Zeleni kras, Občina Postojna, Zavod Znanje) LAS loškega pogorja (Aleš Kacin, samozaposlen v kulturi, oblikovalec in arhitekt, Občina Žiri, Razvojna agencija Sora), LAS Vipavska dolina (Občina Ajdovščina), LAS s CILjem (Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija).
Trajanje projekta: 01.04.2019 do 31.10.2020


Operacija je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Vsebina projekta izhaja iz dejanskih potreb partnerjev, sodelujočih v projektu. V zvezi se tem zaznavamo problematiko, da dediščina, ki jo skušamo ohraniti izginja pred našimi očmi, sredstev za njeno obnovo oz. revitalizacijo je na voljo le peščica, kakovostno medsektorsko sodelovanje in povezovanje pri ohranjanju dediščine ja zanemarljivo, dediščina je neprepoznana kot pomemben gospodarski dejavnik, dejavnik trajnostnega razvoja ter element stabilnosti in družbene povezanosti, ki spodbuja vlaganja. Menimo tudi, da je narod brez dediščine narod brez prihodnosti, je lažje vodljiv in šibek, temu sledijo ekonomske, okoljske in socialne posledice.
Operacija temelji na skupnih ciljih: medsektorskem razvoju novih, inovativnih, na dediščini temelječih produktov, storitev, programov v sklopu podjetništva, turizma, trajnostnega in širšega družbenega razvoja, sodelovanju ponudnikov, skupnem nastopu proizvajalcev na trgu, izmenjavi znanj in izkušenj s področja ohranjanja in revitalizacije dediščine ter njene vključitve v sodobno življenja na območjih lokalnih akcijskih skupin.


Naš namen je:
• da značilne obrti na območjih LAS, vključenih v operacijo, oživimo ter prezentiramo;
• prenašamo obstoječa znanja na zainteresirane izvajalce, ranljive skupine in mlajše generacije;
• jih z nadgradnjo in novimi vsebinami naredimo privlačne tako za njihove potencialne izvajalce kot tudi za uporabnike tradicionalnih storitev in izdelkov, ki bodo prilagojeni sodobnemu človeku;
• potencial kulturne dediščine razvijati v smeri njenega vključevanja v sodobno podjetništvo in hkrati oblikovati kakovostne turistične produkte dediščinskega turizma z namenom ustvarjanja novih delovnih mest;
• seznaniti ranljive s priložnostmi, ki jim jih dediščina ponuja;
• spodbujati povezovanje in sodelovanje med ponudniki domačih in umetnostnih obrti;
• z obujanjem tradicije in prenosom znanj ter z razvijanjem na tradiciji temelječih izdelkov in storitev sooblikovati višjo kakovost življenja na podeželju, bogatili turistično ponudbo ter spodbujali trajnostni razvoj posameznega lokalnega okolja in podeželja v Sloveniji;
• prispevati k ohranjanju okolja in naravne dediščine, saj je obrtnik ali rokodelec nekoč posegal po surovinah, virih, ki so bili na voljo v lokalnem okolju. Viri so bili uporabljeni smotrno in preudarno. Ta vidik bomo izpostavili tudi v promocijskih in izobraževalnih aktivnostih projekta. Prav tako bodo naložbe v sklopu operacije vključevale OVE in URE ter bodo prispevale k zmanjševanju odpadkov. Skozi delavnice o prenosu znanj bomo dodatno ozaveščali prebivalstvo o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje.

 

Zadani CILJI v okviru LAS med Snežnikom in Nanosom: 

Vzpostavljeno partnerstvo med regijskimi razvojnimi partnerji.

Z vzpostavitvijo partnerstva lokalnih akterjev bomo oblikovali nove storitve in produkte. Razvojni partnerji:  Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Občina Postojna, Zavod Znanje, OE Turizem in OE Notranjski muzej, RRA Zeleni kras, Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE nova Gorica, smo pripravili partnersko sodelovanje z namenom, da revitaliziramo brivsko-frizerski salon s stoletno tradicijo, ki se nahaja v središču mesta Postojna, ta trenutno ne deluje in je nefunkcionalen, zato ga želimo revitalizirati. Salon bo predstavljal domačinom in turistom za mesto pomembno dediščino. Omenjeno dediščino bomo uporabili za nastanek novih delovnih mest, novih podjetniških programov in storitev ter razvoj turizma. 

Podprta operacija, ki spodbuja razvojno (inovativno) naravnanost akterjev.

 

Partnerji v projektu (DRPSN, Občina Postojna; Zavod Znanje: OE Turizem in OE Notranjski muzej; RRA Zeleni kras, s sodelovanjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica) bomo na razvojno-inovativen način tradicionalne obrti oziroma avtohtono kulturno dediščino nadgradili s sodobnimi komplementarnimi znanji konservatorske, muzejske stroke ter podjetniškimi, marketinškimi vsebinami in tako zagotovili nove načine uporabe že obstoječih virov.
Operacija bo prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest. Z obnovljenimi poslovnimi prostori nekoč brivsko-frizerskega salona bomo vzpostavili pogoje, za oblikovanje novega delovnega mesta. Občina Postojna bo v okviru projekta obnovila trenutno nedelujoč in nefunkcionalen brivski salon s stoletno tradicijo, skladno s strokovnimi konservatorskim in muzeološkimi standardi, hkrati pa bo prostor ustrezal tudi današnjim zahtevam za izvajanje dejavnosti. Po zaključku ga bo Občina Postojna oddala v najem brivcu oziroma frizerju, ki bo imel optimalne izhodiščne možnosti za uspešno opravljanje poslovne dejavnosti.

 

Dva nova programa:

  1. Program brivsko-frizerskega salona, ki vključuje:
    Obnovljena notranjost brivsko-frizerskega salona, ki bo točka uporabe, srečevanj in druženja domačinov ter turistov.
    Brošura o brivsko-frizerskem salonu Ozbič – kot spominek, osebna izkaznica salona, za turiste in domačine. Poslovni načrt delovanja brivsko-frizerskega salona.
    Marketinški načrt delovanja brivsko-frizerskega salona bo zagotavljal uspešno delovanje in promocijo salona, znotraj načrta bo za časa trajanja projekta izveden najmanj en promocijski program. Osnovan najmanj ena storitev/produkt na osnovi tradicije brivsko-frizerskega salona.
    2. Didaktičen program Notranjskega muzeja namenjen ranljivim skupinam s področja domačih in umetnostnih obrti, delavnice o domačih in umetnostnih obrteh.

Ena nova storitev:
 Osnovana najmanj ena storitev/produkt na osnovi tradicije brivsko-frizerskega salona.

Informacije


DRUŠTVO ZA RAZVOJ
PODEŽELJA MED
SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Jurčičeva 1,
6250 Ilirska Bistrica

Matična številka: 1175688000
Davčna številka: 93233884


Številka bančnega računa:

SI56 1010-0005-6857-224 Banka Intesa Sanpaolo d.d.


Telefon:

+386 (0)5 9076771
+386 (0)5 9076770

 

Mobilni telefon:

+386 (0)31 688 621 (Aleš)
+386 (0)64 157 044 (Andreja)

 

Spletna stran: www.razvoj-podezelja.si
E-mail: info@razvoj-podezelja.si

 

Odgovorne osebe:

Predsednik: Boštjan Glažar

Telefon: +386 (0)41 266 332

E-mail: bostjan.glazar@pivka.si

 

Strokovni vodja: Aleš Zidar

Telefon: +386 (0)31 688 621

E-mail: ales.zidar@siol.net