naslovnica_show_all_za_razvoj_v2.jpg

Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem

 

Nosilec: LAS Dolina Soče

Partnerji: LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Gorenjska košarica, LAS Krasa in Brkinov, LAS Posavje, LAS Obsotelje in Kozjansko

Občine izvajanja: Pivka, Ilirska Bistrica

Predvidena vrednost operacije: 19.303,98 €

Znesek sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 15.120,29 €

Obdobje izvajanja: 1.10.2018 - 30.9.2020

 

Projekt sodelovanja, Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, bo z izvajanjem skupnih aktivnostih na treh biosfernih območij Slovenije prispeval k povečanju prepoznavnosti biosfernih območij in izkoristil potenciale, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območju. Ozaveščanje, komunikacija, promocija, izobraževanje ter izmenjava dobrih praks in znanj, organizacija in izvedba dogodkov posvečenih dnevu BO Slovenije, snemanje in predvajanje skupne oddaje o perspektivnih in inovativnih podjetniških idejah v BO Slovenije, skupna izobraževalna zgibanka s predstavitvijo BO Slovenije ter izvedba skupnih izobraževalnih delavnic na temo vzpostavitve najbolj efektivnih komunikacijskih orodij z upravljalci BO, bodo bistvene aktivnosti tega dela operacije.
V okviru specifičnih aktivnosti bodo izvedena izobraževanja in delavnice s poudarkom na izkoriščanju lokalnih virov ter tradicionalnih znanj v okolju, na osnovi izvedenih delavnic pa bo pripravljena tudi komunikacijska strategija in Pravilnik o uporabi znaka MAB, ki bo omogočal, da bodo pridelovalci/predelovalci in ponudniki storitev na območju lahko MAB znak uporabili kot svojo prepoznavno prednosti in s tem poudarjali lokalni pomen in kvaliteto. S specifičnimi aktivnostmi na območju BO Kozjansko in Obsotelje želimo dosegati cilje varovanja naravne in kulturne dediščine območja ob istočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva. Največji del operacije predstavlja vzpostavitev izhodišč,  podpornega okolja in komunikacijskih orodij za skupni nastop ponudnikov na trgu (MAB znak) in večjo prepoznavnost pomena Unescove zaščite območja. Izdelan bo izobraževalni film o območju, ki bo gledalcem predstavil pomen varovanja okolja, pomen Unesco zaščite in priložnosti, ki jih prinaša BO za prebivalce in tudi obiskovalce. 

Na področju BO Krasa in porečje Reke bomo organizirali strokovne delavnice in ekskurzije za prebivalce BO, organizirali delavnice in svetovanja za podjetne posameznike z namenom trženja naravne in kulturne dediščine na območju BO ter poskrbeli za promocijo območja tudi širše. Ozaveščanje, komunikacija, promocija ter izmenjava dobrih praks, bodo bistvene aktivnosti tega dela operacije. S specifični aktivnostmi na posameznem BO želimo dosegati cilje varovanja naravne in kulturne dediščine posameznega območja ob istočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva. Glavni cilji aktivnosti operacije so razvijanje  podjetniških idej in izdelavo poslovnih načrtov z vključitvijo tradicionalnih obrti in rabe naravnih virov ter izobraževanje in ozaveščanje prebivalcev BO glede pomena in načinov upravljanja z BO.

 

 

 

Interaktivni turizem za vse

 

Nosilec: LAS Notranjska

Partnerji: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS V objemu sonca, LAS Zasavje, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Občina Pivka

Občine izvajanja: Pivka

Predvidena vrednost operacije: 80.431,03 €

Znesek sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 61.861,38 €

Obdobje izvajanja: 1.1.2019 - 31.12.2020

 

Kratek opis projekta:

Operacija »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju  dostopnega turizma v Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih, je to odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb in  starejših, gluhih, ter slepih in slabovidnih oseb ali pa in drugih ljudi s posebnimi potrebami, obenem pa bodo zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce in turiste partnerskih LAS območji. V operaciji se bo pojem dostopnosti nanašal na:

-povečanje dostopnosti  za osebe s posebnimi potrebami; z novimi tehnologijami bomo s pomočjo virtualne resničnosti in sodobne avdio opreme ter opreme za prilagoditev slepim in slabovidnim osebam ter gibalno oviranim osebam omogočili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, do katerih sicer ne bi mogli dostopati;

- dostopnost do izginjajoče oziroma zavarovane kulturne in naravne dediščine; saj bo s pomočjo novih tehnologij in virtualne resničnosti zabeležena ali poustvarjena; s tem bo možen ogled teh znamenitosti, hkrati pa se bodo ohranile za prihajajoče generacije.

Z operacijo želimo doseči tudi večjo prepoznavnost  LAS območji ter doseči diferenciacijo ponudbe, ki se osredotoča na novo nišno skupino turistov, posledično pa  pripomoči k razvoju turizma na ruralnih območjih..

Cilji projekta:

Novi turistični produkti za predstavitev naravne in kulturne dediščine, ki bodo v sklopu projekta »Interaktivni turizem za vse« predstavljeni kot integrirani produkti sodelujočih LAS območji, bodo usmerjeni k doseganju naslednjih ciljev:

- povečati vključenost ranljivih skupin v turistično ponudbo;

- s skupno promocijo novih integriranih produktov povečati prepoznavnost LAS območji;

- osveščati o pomenu kulturne in naravne dediščine in ohranjanju le te;

- prispevati k humanizaciji tehnologije,

- pripraviti interpretacijski načrt.

 Skupne promocijske aktivnosti v projektu:

- izdelava celostne grafične podobe

- oblikovanje in tisk promocijske zloženke

- predstavitev vsebin na mobilnih intermedijskih točkah.

 
Rezultati projekta bodo:

skupen interpretacijski načrt kulturne in naravne dediščine partnerskih LAS,

6 oblikovanih turističnih produktov in 6 predstavitvenih videov z novimi tehnologijami ter nakup potrebne opreme za predstavitev VR vsebin oziroma turističnih produktov,

6 delavnic za mlade, 1 delavnica za partnerje LAS,

skupna zgibanka partnerskih LAS (6000 kos / 1000 na LAS),

nova turistična infrastruktura  oziroma oprema,

6 novinarskih konferenc in najmanj 6 objav v lokalnih medijih.

 

 

Informacije


DRUŠTVO ZA RAZVOJ
PODEŽELJA MED
SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Jurčičeva 1,
6250 Ilirska Bistrica

Matična številka: 1175688000
Davčna številka: 93233884


Številka bančnega računa:

SI56 1010-0005-6857-224 Banka Intesa Sanpaolo d.d.


Telefon:

+386 (0)5 9076771
+386 (0)5 9076770

 

Mobilni telefon:

+386 (0)31 688 621 (Aleš)
+386 (0)64 157 044 (Andreja)

 

Spletna stran: www.razvoj-podezelja.si
E-mail: info@razvoj-podezelja.si

 

Odgovorne osebe:

Predsednik: Boštjan Glažar

Telefon: +386 (0)41 266 332

E-mail: bostjan.glazar@pivka.si

 

Strokovni vodja: Aleš Zidar

Telefon: +386 (0)31 688 621

E-mail: ales.zidar@siol.net