naslovnica_show_all_za_razvoj_nanos.jpg

 

Nosilec: LAS Notranjska

Partnerji: LAS Notranjska, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Po poteh dediščine med Turjakom in Kolpo, LAS Dolenjska in Bela krajina, Pivka Perutninarstvo d.d.

Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica

Predvidena vrednost operacije: 35.652,74 €

Znesek sofinanaciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 27.744,73 €

Obdobje izvajanja: 1.10.2018 - 30.03.2021

 

Namen operacije je ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe (predvsem javnih ustanov) z lokalnimi živili in s tem oblikovanja kratkih dobavnih verig. Na partnerskih območjih do sedaj ni bilo celostnega pristopa k reševanju te problematike. Na posameznih območjih je bilo izvedenih več manjših projektov, ki so bili finančno podprti predvsem iz programa Leader oz. lokalnih virov. Tako je bilo ustanovljenih nekaj novih zadrug, predvsem v urbanih območjih so zaživele tržnice, nekaj aktivnosti je bilo usmerjeno v informiranje in ozaveščanje ponudnikov ter predvsem izobraževalnih ustanov.

S predlagano operacijo želimo k razreševanju problematike pristopiti celostno, z upoštevanjem obstoječe ponudbe lokalnih ponudnikov in potencialov za povečanje ponudbe ter potreb končnih potrošnikov. V prvi vrsti naslavljamo javne ustanove (vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, socialno varstvene), ki imajo stalno potrebo po kakovostni hrani in katerih uporabniki sodijo med najbolj ranljive skupine (otroci, bolni, starejši). Z aktivnostmi operacije želimo odpraviti ovire za uspešnejše delovanje sistema lokalne (samo)oskrbe. Za vzpostavitev sistema lokalne oskrbe oziroma kratkih dobavnih verig je treba izvajati vzporedne aktivnosti tako na strani povpraševanja (javne ustanove) kot na strani ponudbe (lokalni ponudniki). Partner Pivka Perutninarstvo d.d. bo na Kalu 1 vzpostavila prodajno točko lokalnih izdelkov in pridelkov.

 

 

Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost

 

Nosilec: LAS med Snežnikom in Nanosom

Partnerji: LAS loškega pogorja, LAS Vipavske doline, LAS s CILJem, RRA Zeleni Kras d.o.o., DRPSN, Občina Postojna, Zavod Znanje Postojna

Občine izvajanja: Postojna

Predvidena vrednost operacije: 136.860,64 €

Znesek sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 99.997,56 €

Obdobje izvajanja: 15.2.2019 – 30.10.2020


Rdeča nit sodelovanja partnerjev v operaciji Domača in umetnostna obrt – dediščina in sodobnost je revitalizacija izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območja v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti so na območjih posameznih LAS različne:
• LAS med Snežnikom in Nanosom: brivsko-frizerski salon Ozbič s stoletno tradicijo v Postojni;
• LAS loškega pogorja: čevljarstvo;
• LAS Vipavska dolina: mlinarstvo in pekarstvo;
• LAS s CILJem:  z rudarstvom povezane obrti in čipkarstvo.


Vsem navedenim obrtem je skupen cilj po oživitvi, revitalizaciji, prenosu in nadgradnji znanj,  predvsem zaradi njihove dediščinske vrednosti ter poslovnih priložnosti za razvoj novih, inovativnih storitev in produktov.
Partnerji smo tako definirali in oblikovali aktivnosti operacije, ki vodijo v kakovostno revitalizacijo ter nadgradnjo dediščine. Ti sklopi, ki so enotni vsem partnerjem so: izmenjava izkušenj in znanj ter njihova implementacija na območju LAS, razvoj in trženje storitev, vlaganje v opremo, ki bodisi ohranja ali predstavlja dediščino, raziskave značilnih obrti na območju posamezne LAS, na osnovi le-teh razvoj produktov in storitev temelječih na tradiciji, njihovo trženje, programi ali poslovni načrti za ohranjanje obrti ter prenos tradicionalnih znanj na zainteresirane izvajalce, mlade in ranljive skupine. Znotraj operacije bo vsak  partner zastavil in izvedel aktivnosti na način, da kar najbolje prispevajo k doseganju zadanih ciljev na njegovem območju.
Rezultati operacije za LAS med Snežnikom in Nanosom so: skladno s konservatorskimi smernicami obnovljena notranjščina brivsko-frizerskega salona Ozbič v Postojni, priprava dokumentov in promocija za uspešno delovanje salona ter izdelava didaktičnega programa in izvedba delavnic za ranljive skupine s področja domačih in umetnostnih obrti.


Partnerstvo sestavljamo: LAS med Snežnikom in Nanosom ( Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom,  RRA Zeleni kras, Občina Postojna, Zavod Znanje) LAS loškega pogorja (Aleš Kacin, samozaposlen v kulturi, oblikovalec in arhitekt, Občina Žiri, Razvojna agencija Sora), LAS Vipavska dolina (Občina Ajdovščina), LAS s CILjem (Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija).
Trajanje projekta: 01.04.2019 do 31.10.2020


Operacija je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Vsebina projekta izhaja iz dejanskih potreb partnerjev, sodelujočih v projektu. V zvezi se tem zaznavamo problematiko, da dediščina, ki jo skušamo ohraniti izginja pred našimi očmi, sredstev za njeno obnovo oz. revitalizacijo je na voljo le peščica, kakovostno medsektorsko sodelovanje in povezovanje pri ohranjanju dediščine ja zanemarljivo, dediščina je neprepoznana kot pomemben gospodarski dejavnik, dejavnik trajnostnega razvoja ter element stabilnosti in družbene povezanosti, ki spodbuja vlaganja. Menimo tudi, da je narod brez dediščine narod brez prihodnosti, je lažje vodljiv in šibek, temu sledijo ekonomske, okoljske in socialne posledice.
Operacija temelji na skupnih ciljih: medsektorskem razvoju novih, inovativnih, na dediščini temelječih produktov, storitev, programov v sklopu podjetništva, turizma, trajnostnega in širšega družbenega razvoja, sodelovanju ponudnikov, skupnem nastopu proizvajalcev na trgu, izmenjavi znanj in izkušenj s področja ohranjanja in revitalizacije dediščine ter njene vključitve v sodobno življenja na območjih lokalnih akcijskih skupin.


Naš namen je:
• da značilne obrti na območjih LAS, vključenih v operacijo, oživimo ter prezentiramo;
• prenašamo obstoječa znanja na zainteresirane izvajalce, ranljive skupine in mlajše generacije;
• jih z nadgradnjo in novimi vsebinami naredimo privlačne tako za njihove potencialne izvajalce kot tudi za uporabnike tradicionalnih storitev in izdelkov, ki bodo prilagojeni sodobnemu človeku;
• potencial kulturne dediščine razvijati v smeri njenega vključevanja v sodobno podjetništvo in hkrati oblikovati kakovostne turistične produkte dediščinskega turizma z namenom ustvarjanja novih delovnih mest;
• seznaniti ranljive s priložnostmi, ki jim jih dediščina ponuja;
• spodbujati povezovanje in sodelovanje med ponudniki domačih in umetnostnih obrti;
• z obujanjem tradicije in prenosom znanj ter z razvijanjem na tradiciji temelječih izdelkov in storitev sooblikovati višjo kakovost življenja na podeželju, bogatili turistično ponudbo ter spodbujali trajnostni razvoj posameznega lokalnega okolja in podeželja v Sloveniji;
• prispevati k ohranjanju okolja in naravne dediščine, saj je obrtnik ali rokodelec nekoč posegal po surovinah, virih, ki so bili na voljo v lokalnem okolju. Viri so bili uporabljeni smotrno in preudarno. Ta vidik bomo izpostavili tudi v promocijskih in izobraževalnih aktivnostih projekta. Prav tako bodo naložbe v sklopu operacije vključevale OVE in URE ter bodo prispevale k zmanjševanju odpadkov. Skozi delavnice o prenosu znanj bomo dodatno ozaveščali prebivalstvo o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje.

 

Zadani CILJI v okviru LAS med Snežnikom in Nanosom: 

Vzpostavljeno partnerstvo med regijskimi razvojnimi partnerji.

Z vzpostavitvijo partnerstva lokalnih akterjev bomo oblikovali nove storitve in produkte. Razvojni partnerji:  Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Občina Postojna, Zavod Znanje, OE Turizem in OE Notranjski muzej, RRA Zeleni kras, Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE nova Gorica, smo pripravili partnersko sodelovanje z namenom, da revitaliziramo brivsko-frizerski salon s stoletno tradicijo, ki se nahaja v središču mesta Postojna, ta trenutno ne deluje in je nefunkcionalen, zato ga želimo revitalizirati. Salon bo predstavljal domačinom in turistom za mesto pomembno dediščino. Omenjeno dediščino bomo uporabili za nastanek novih delovnih mest, novih podjetniških programov in storitev ter razvoj turizma. 

Podprta operacija, ki spodbuja razvojno (inovativno) naravnanost akterjev.

 

Partnerji v projektu (DRPSN, Občina Postojna; Zavod Znanje: OE Turizem in OE Notranjski muzej; RRA Zeleni kras, s sodelovanjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica) bomo na razvojno-inovativen način tradicionalne obrti oziroma avtohtono kulturno dediščino nadgradili s sodobnimi komplementarnimi znanji konservatorske, muzejske stroke ter podjetniškimi, marketinškimi vsebinami in tako zagotovili nove načine uporabe že obstoječih virov.
Operacija bo prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest. Z obnovljenimi poslovnimi prostori nekoč brivsko-frizerskega salona bomo vzpostavili pogoje, za oblikovanje novega delovnega mesta. Občina Postojna bo v okviru projekta obnovila trenutno nedelujoč in nefunkcionalen brivski salon s stoletno tradicijo, skladno s strokovnimi konservatorskim in muzeološkimi standardi, hkrati pa bo prostor ustrezal tudi današnjim zahtevam za izvajanje dejavnosti. Po zaključku ga bo Občina Postojna oddala v najem brivcu oziroma frizerju, ki bo imel optimalne izhodiščne možnosti za uspešno opravljanje poslovne dejavnosti.

 

Dva nova programa:

  1. Program brivsko-frizerskega salona, ki vključuje:
    Obnovljena notranjost brivsko-frizerskega salona, ki bo točka uporabe, srečevanj in druženja domačinov ter turistov.
    Brošura o brivsko-frizerskem salonu Ozbič – kot spominek, osebna izkaznica salona, za turiste in domačine. Poslovni načrt delovanja brivsko-frizerskega salona.
    Marketinški načrt delovanja brivsko-frizerskega salona bo zagotavljal uspešno delovanje in promocijo salona, znotraj načrta bo za časa trajanja projekta izveden najmanj en promocijski program. Osnovan najmanj ena storitev/produkt na osnovi tradicije brivsko-frizerskega salona.
    2. Didaktičen program Notranjskega muzeja namenjen ranljivim skupinam s področja domačih in umetnostnih obrti, delavnice o domačih in umetnostnih obrteh.

Ena nova storitev:
 Osnovana najmanj ena storitev/produkt na osnovi tradicije brivsko-frizerskega salona.

 

Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem

 

Nosilec: LAS Dolina Soče

Partnerji: LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Gorenjska košarica, LAS Krasa in Brkinov, LAS Posavje, LAS Obsotelje in Kozjansko

Občine izvajanja: Pivka, Ilirska Bistrica

Predvidena vrednost operacije: 19.303,98 €

Znesek sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 15.120,29 €

Obdobje izvajanja: 1.10.2018 - 30.9.2020

 

Projekt sodelovanja, Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, bo z izvajanjem skupnih aktivnostih na treh biosfernih območij Slovenije prispeval k povečanju prepoznavnosti biosfernih območij in izkoristil potenciale, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območju. Ozaveščanje, komunikacija, promocija, izobraževanje ter izmenjava dobrih praks in znanj, organizacija in izvedba dogodkov posvečenih dnevu BO Slovenije, snemanje in predvajanje skupne oddaje o perspektivnih in inovativnih podjetniških idejah v BO Slovenije, skupna izobraževalna zgibanka s predstavitvijo BO Slovenije ter izvedba skupnih izobraževalnih delavnic na temo vzpostavitve najbolj efektivnih komunikacijskih orodij z upravljalci BO, bodo bistvene aktivnosti tega dela operacije.
V okviru specifičnih aktivnosti bodo izvedena izobraževanja in delavnice s poudarkom na izkoriščanju lokalnih virov ter tradicionalnih znanj v okolju, na osnovi izvedenih delavnic pa bo pripravljena tudi komunikacijska strategija in Pravilnik o uporabi znaka MAB, ki bo omogočal, da bodo pridelovalci/predelovalci in ponudniki storitev na območju lahko MAB znak uporabili kot svojo prepoznavno prednosti in s tem poudarjali lokalni pomen in kvaliteto. S specifičnimi aktivnostmi na območju BO Kozjansko in Obsotelje želimo dosegati cilje varovanja naravne in kulturne dediščine območja ob istočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva. Največji del operacije predstavlja vzpostavitev izhodišč,  podpornega okolja in komunikacijskih orodij za skupni nastop ponudnikov na trgu (MAB znak) in večjo prepoznavnost pomena Unescove zaščite območja. Izdelan bo izobraževalni film o območju, ki bo gledalcem predstavil pomen varovanja okolja, pomen Unesco zaščite in priložnosti, ki jih prinaša BO za prebivalce in tudi obiskovalce. 

Na področju BO Krasa in porečje Reke bomo organizirali strokovne delavnice in ekskurzije za prebivalce BO, organizirali delavnice in svetovanja za podjetne posameznike z namenom trženja naravne in kulturne dediščine na območju BO ter poskrbeli za promocijo območja tudi širše. Ozaveščanje, komunikacija, promocija ter izmenjava dobrih praks, bodo bistvene aktivnosti tega dela operacije. S specifični aktivnostmi na posameznem BO želimo dosegati cilje varovanja naravne in kulturne dediščine posameznega območja ob istočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva. Glavni cilji aktivnosti operacije so razvijanje  podjetniških idej in izdelavo poslovnih načrtov z vključitvijo tradicionalnih obrti in rabe naravnih virov ter izobraževanje in ozaveščanje prebivalcev BO glede pomena in načinov upravljanja z BO.

 

 

Interaktivni turizem za vse

 

Nosilec: LAS Notranjska

Partnerji: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS V objemu sonca, LAS Zasavje, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Občina Pivka

Občine izvajanja: Pivka

Predvidena vrednost operacije: 80.431,03 €

Znesek sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 61.861,38 €

Obdobje izvajanja: 1.1.2019 - 31.12.2020

 

Kratek opis projekta:

Operacija »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju  dostopnega turizma v Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih, je to odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb in  starejših, gluhih, ter slepih in slabovidnih oseb ali pa in drugih ljudi s posebnimi potrebami, obenem pa bodo zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce in turiste partnerskih LAS območji. V operaciji se bo pojem dostopnosti nanašal na:

-povečanje dostopnosti  za osebe s posebnimi potrebami; z novimi tehnologijami bomo s pomočjo virtualne resničnosti in sodobne avdio opreme ter opreme za prilagoditev slepim in slabovidnim osebam ter gibalno oviranim osebam omogočili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, do katerih sicer ne bi mogli dostopati;

- dostopnost do izginjajoče oziroma zavarovane kulturne in naravne dediščine; saj bo s pomočjo novih tehnologij in virtualne resničnosti zabeležena ali poustvarjena; s tem bo možen ogled teh znamenitosti, hkrati pa se bodo ohranile za prihajajoče generacije.

Z operacijo želimo doseči tudi večjo prepoznavnost  LAS območji ter doseči diferenciacijo ponudbe, ki se osredotoča na novo nišno skupino turistov, posledično pa  pripomoči k razvoju turizma na ruralnih območjih..

Cilji projekta:

Novi turistični produkti za predstavitev naravne in kulturne dediščine, ki bodo v sklopu projekta »Interaktivni turizem za vse« predstavljeni kot integrirani produkti sodelujočih LAS območji, bodo usmerjeni k doseganju naslednjih ciljev:

- povečati vključenost ranljivih skupin v turistično ponudbo;

- s skupno promocijo novih integriranih produktov povečati prepoznavnost LAS območji;

- osveščati o pomenu kulturne in naravne dediščine in ohranjanju le te;

- prispevati k humanizaciji tehnologije,

- pripraviti interpretacijski načrt.

 Skupne promocijske aktivnosti v projektu:

- izdelava celostne grafične podobe

- oblikovanje in tisk promocijske zloženke

- predstavitev vsebin na mobilnih intermedijskih točkah.

 
Rezultati projekta bodo:

skupen interpretacijski načrt kulturne in naravne dediščine partnerskih LAS,

6 oblikovanih turističnih produktov in 6 predstavitvenih videov z novimi tehnologijami ter nakup potrebne opreme za predstavitev VR vsebin oziroma turističnih produktov,

6 delavnic za mlade, 1 delavnica za partnerje LAS,

skupna zgibanka partnerskih LAS (6000 kos / 1000 na LAS),

nova turistična infrastruktura  oziroma oprema,

6 novinarskih konferenc in najmanj 6 objav v lokalnih medijih.

 

Interaktivni turizem za vse

 

Nosilec: LAS Notranjska

Partnerji: LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS V objemu sonca, LAS Zasavje, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Občina Pivka

Občine izvajanja: Pivka

Predvidena vrednost operacije: 80.431,03 €

Znesek sofinanciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 61.861,38 €

Obdobje izvajanja: 1.1.2019 - 31.12.2020

 

Kratek opis projekta:

Operacija »Interaktivni turizem za vse« je odgovor na smernice o razvoju  dostopnega turizma v Evropi. Ker je dostopni turizem v Sloveniji še v povojih, je to odlična priložnost za razvoj novih nišnih turističnih produktov, ki bodo namenjeni ranljivi skupini gibalno oviranih oseb in  starejših, gluhih, ter slepih in slabovidnih oseb ali pa in drugih ljudi s posebnimi potrebami, obenem pa bodo zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij zanimivi tudi za ostale obiskovalce in turiste partnerskih LAS območji. V operaciji se bo pojem dostopnosti nanašal na:

-povečanje dostopnosti  za osebe s posebnimi potrebami; z novimi tehnologijami bomo s pomočjo virtualne resničnosti in sodobne avdio opreme ter opreme za prilagoditev slepim in slabovidnim osebam ter gibalno oviranim osebam omogočili ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, do katerih sicer ne bi mogli dostopati;

- dostopnost do izginjajoče oziroma zavarovane kulturne in naravne dediščine; saj bo s pomočjo novih tehnologij in virtualne resničnosti zabeležena ali poustvarjena; s tem bo možen ogled teh znamenitosti, hkrati pa se bodo ohranile za prihajajoče generacije.

Z operacijo želimo doseči tudi večjo prepoznavnost  LAS območji ter doseči diferenciacijo ponudbe, ki se osredotoča na novo nišno skupino turistov, posledično pa  pripomoči k razvoju turizma na ruralnih območjih..

 

Cilji projekta:

Novi turistični produkti za predstavitev naravne in kulturne dediščine, ki bodo v sklopu projekta »Interaktivni turizem za vse« predstavljeni kot integrirani produkti sodelujočih LAS območji, bodo usmerjeni k doseganju naslednjih ciljev:

- povečati vključenost ranljivih skupin v turistično ponudbo;

- s skupno promocijo novih integriranih produktov povečati prepoznavnost LAS območji;

- osveščati o pomenu kulturne in naravne dediščine in ohranjanju le te;

- prispevati k humanizaciji tehnologije,

- pripraviti interpretacijski načrt.

 Skupne promocijske aktivnosti v projektu:

- izdelava celostne grafične podobe

- oblikovanje in tisk promocijske zloženke

- predstavitev vsebin na mobilnih intermedijskih točkah.

 
Rezultati projekta bodo:

skupen interpretacijski načrt kulturne in naravne dediščine partnerskih LAS,

6 oblikovanih turističnih produktov in 6 predstavitvenih videov z novimi tehnologijami ter nakup potrebne opreme za predstavitev VR vsebin oziroma turističnih produktov,

6 delavnic za mlade, 1 delavnica za partnerje LAS,

skupna zgibanka partnerskih LAS (6000 kos / 1000 na LAS),

nova turistična infrastruktura  oziroma oprema,

6 novinarskih konferenc in najmanj 6 objav v lokalnih medijih.

Informacije


DRUŠTVO ZA RAZVOJ
PODEŽELJA MED
SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Jurčičeva 1,
6250 Ilirska Bistrica

Matična številka: 1175688000
Davčna številka: 93233884


Številka bančnega računa:

SI56 1010-0005-6857-224 Banka Intesa Sanpaolo d.d.


Telefon:

+386 (0)5 9076771
+386 (0)5 9076770

 

Mobilni telefon:

+386 (0)31 688 621 (Aleš)
+386 (0)64 157 044 (Andreja)

 

Spletna stran: www.razvoj-podezelja.si
E-mail: info@razvoj-podezelja.si

 

Odgovorne osebe:

Predsednik: Boštjan Glažar

Telefon: +386 (0)41 266 332

E-mail: bostjan.glazar@pivka.si

 

Strokovni vodja: Aleš Zidar

Telefon: +386 (0)31 688 621

E-mail: ales.zidar@siol.net