Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Uvajalna faza | Natisni |
Četrtek, 17 Januar 2008 01:47

Vsebine uvajalne faze:

 • Delavnice
 • Priprava elaborata
 • Vzpostavitev LAS
 • Obveščanje javnosti
 • Partnerji v projektu

Uvajalna faza:

Uvajalna faza programa zajema naslednje vsebine:

 • Izvedbo 17-ih delavnic
  Animacijske, motivacijske in izobraževalne delavnice se izvede z namenom usposabljanja lokalnih skupnosti, partnerjev in lokalnega prebivalstva za izdelavo Razvojnega programa podeželja za občine Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna in oblikovanje LAS v skladu s Predlogom Uredbe Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje 2007-2013.
  Na delavnicah sodelujejo vse ciljne skupine posameznega sklopa, tako da se dobi širok nabor projektnih idej. Vmes se organizira tudi individualne pogovore s predlagatelji projektov. Cilj delavnic je odprta razprava, v kateri se opredeli posamezne projekte, izvedbeno strukturo, nosilce projektov in finančno konstrukcijo.

 • Izdelava elaborata
  Priprava in izdelava elaborata zajema razvijanje partnerstva, vključevanje novih partnerjev, komuniciranje s partnerji, usklajevanje interesov, zbiranje podatkov, analizo podatkov, pripravo poročil, evalvacijo vključenih projektov in vključevanje novih projektov ter projektnih idej v program... Obravnava vsebin je v skladu s Predlogom Uredbe Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje 2007-2013.
  Elaborat vsebuje kratko analizo stanja, skupno razvojno vizijo, predviden učinek skupnih aktivnosti na razvoj podeželja, predlog vzpostavitve oziroma pravno ureditev statusa lokalnega partnerstva kot lokalne akcijske skupine, načrt trajnega izvajanja programa in upravljanja ter pregled izvedbenih projektnih predlogov z opredelitvijo prioritet.

 • Predstavitev rezultatov
  Predstavitev programa, aktivnosti in rezultatov izvedenih aktivnosti poteka v času celotnega obdobja izvajanja programa vsem vključenim partnerjem in lokalnemu prebivalstvu kot tudi širši javnosti. Za informiranje se koristi medije na lokalni, regionalni in državni ravni. Predstavitev se izvaja preko spletnih strani vseh treh v program vključenih občin ter ostalih oblik javnega obveščanja (srečanja, prireditve, ipd.). Za ta namen se izdela različno informacijsko gradivo (zgibanke, letaki, ipd.).

 • Vzpostavitev LAS
  Zadnja faza aktivnosti je priprava oziroma določitev in vzpostavitev lokalnega partnerstva kot lokalne akcijske skupine v skladu s Predlogom Uredbe Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za programsko obdobje 2007-2013, to je oblikovanje nove ali preoblikovanje obstoječe institucije.

 • Načrt trajnega izvajanja programa in upravljanja
  Zelo pomembna je izdelava načrta trajnega izvajanja programa, ki zajema pregled izvedbenih projektnih predlogov, terminski plan izvedbe projektov, partnerje pri izvajanju projekta, potrebna finančna sredstva in vire financiranja, predviden učinek projekta oziroma skupine istovrstnih projektov ter načrt upravljanja.

  Zaključek aktivnosti za izvedbo uvajalne faze je 30. september 2006.
  Izbrani izvajalec za uvajalno fazo je OPEN DOOR, Iris Suban s.p.

 • RAZVOJNI PROGRAM PODEŽELJA 2007 - 2013
   Izvedbeni del RPP (PDF dokument, 931 kB)
   Strateški del RPP (PDF dokument, 608 kB)
 •  

  PRIPOROČAMO

  las-porocilo
  trznice
  projekt pesca
  kmecki-krozek
  turisticne kmetije
  razvoj-podezelja-link

  RRP

  rpp