Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

OBJAVLJENA NOVA RAZPISA | Natisni |
Ponedeljek, 17 Marec 2008 21:16
 

 

1. Javni razpis za ukrep 312 - podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij.

PREDMET razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, ki prispevajo k razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju in s tem k izboljšanju učinkovitosti razporejanja dela na podeželju ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in povečanja dohodka.

UPRAVIČENCI: samostojni podjetnik posameznik, gospodarske družbe, zadruge.

UPRAVIČENI STROŠKI: 

- Gradbena in obrtniška dela (rušitvena dela, zemeljska, betonska, zidarska, tesarska, fasaderska, krovska, kleparska, keramičarska, mizarska, pleskarska, parketarska, ključavničarska, kamnoseška, elektroinštalaterska, vodovodna in druga inštalaterska dela, ureditev kanalizacije ter zunanja ureditev okolice objekta). Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se upoštevajo  stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova montaža ali stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, prevoza in opravljenih del). Gradbena in obrtniška dela so upravičena samo v primeru oddelka: 55 (gostinske in nastanitvene dejavnosti), 87 in razreda 85.10 (izobraževanje) ter podrazreda 96.090 (čuvanje, oskrba in nega hišnih živali).

- Usposabljanje za potrebe opravljanja dejavnosti.

- Nakup nove opreme za namen iz tega ukrepa, vključno z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju: IKT) in računalniško programsko opremo. Med upravičene stroške sodijo še stroški povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki proces (stroški transporta, montaže opreme).

- Splošni stroški, ki so neposredno povezani z naložbo (kot so: honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti,) do višine 10 odstotkov skupno priznane vrednosti naložbe.

VIŠINA SOFINANCIRANJA za zgoraj omenjene naložbe, ki so upravičene do podpore, za programsko obdobje izvajanja PRP 2007 - 2013, je omejena kot sledi:

- sofinanciranje v višini 50 % upravičenih stroškov investicije,

- najnižji znesek javne podpore na upravičenca znaša 20.000 EUR,

- prejemnik sredstev lahko pridobi največ 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma upravičenci, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju največ

100.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let.

Več na: http://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=806

2. JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme. Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij v investicijska vlaganja za proizvodnjo/ izvajanje novih ali temeljito izboljšanih proizvodov/storitev ali procesov, kar se bo odražalo v večji konkurenčnosti podjetij merjeno z večjo rastjo in produktivnostjo ter konkurenčnejšem nastopu na trgu ter večji dodani vrednosti na zaposlenega.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki) z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi, razen če podjetje ne izključuje ena od omejitev tega poglavja.

Višina sofinanciranja:

         za mikro in mala podjetja:

-          zgornja vrednost upravičenih stroškov začetne investicije znaša do 50 milijonov EUR, spodnja vrednost upravičenih stroškov znaša 40.000 EUR, za vrednost investicije se upoštevajo neto zneski brez DDV,

-          maksimalna višina sofinanciranja je do 50% (30% osnova + 20% za mikro in mala podjetja) upravičenih stroškov začetne  investicije,

-          podjetje mora zagotavljati vsaj 50% virov, ki ne vključujejo državne pomoči,

-          minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je 20.000 EUR; maksimalna odobrena višina sofinanciranja je 200.000 EUR.

         za srednje velika podjetja:

-          zgornja vrednost upravičenih stroškov začetne investicije znaša do 50 milijonov EUR, spodnja vrednost upravičenih stroškov znaša 40.000 EUR, za vrednost investicije se upoštevajo neto zneski brez DDV,

-          maksimalna višina sofinanciranja je do 40% (30% osnova + 10% za srednje velika podjetja) upravičenih stroškov začetne investicije,

-          podjetje mora zagotavljati vsaj 60% virov, ki ne vključujejo državne pomoči,

-          minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je 16.000 EUR; maksimalna odobrena višina sofinanciranja je 200.000 EUR.

         za mikro, mala in srednje velika podjetja iz sektorja transporta velja:

-          zgornja vrednost upravičenih stroškov začetne investicije znaša do 50 milijonov EUR, spodnja vrednost upravičenih stroškov znaša 40.000 EUR, za vrednost investicije se upoštevajo neto zneski brez DDV,

-          maksimalna višina sofinanciranja je do 30% upravičenih stroškov začetne  investicije,

-          podjetje mora zagotavljati vsaj 70% virov, ki ne vključujejo državne pomoči,

-          minimalna odobrena višina sofinanciranja na podlagi upravičenih stroškov je 12.000 EUR; maksimalna odobrena višina sofinanciranja je 95.000 EUR.

Več na povezavi: http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=267

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link