Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Akutalni razpisi
V primeru objavljenih razpisov, si ti objavljeni spodaj.

DELAVNICA SPREMLJANJE, IZVAJANJE in PRIPRAVA ZAHTEVKOV OPERACIJ SLR« | Natisni |
Sreda, 06 December 2017 08:14

Dne 4.12.2017 je v Krpanovem domu v Pivki potekala delavnica "Spremljanje, izvajanje in priprava zahtevkov za potrjene operacije 1. in 2. poziv". Udeležilo se jo je 12 prijaviteljev in partnerjev pri operacijah.

Prilagamo ppt predstavitev.

 
Dokumenti - predloge za izvajanje operacij 1. in 2. poziv | Natisni |
Ponedeljek, 27 November 2017 13:11

Objavljamo predloge dokumentov (časovnice, dopisni list, lista prisotnosti) ter navodila za izvajanje operacij 1. in 2. poziv.

Operacije 1. poziv:

Navodila za določanje in preverjanje tipov stroškov so tukaj

Navodila za informiranje in obveščanje javnosti so tukaj.

Dopisni list, časovnica, lista prisotnosti.

Operacije 2. poziv:

Navodila za izvajanje.

Navodila za označevanje.

Dopisni list, časovnica, lista prisotnosti.

 
Objavljen 2. Javni poziv za izbor operacij SLR LAS med Snežnikom in Nanosom iz ESRR | Natisni |
Torek, 14 Februar 2017 11:12

V petek, 10. februarja 2017, je bil na osnovi sklepa UO LAS med Snežnikom in Nanosom ter pozitivnega mnenja MGRT objavljen 2. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS v letih 2017 - 2019, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Razpis je odprt do 10.aprila 2017, celotna dokumentacija je dosegljiva na spodnjih linkih. Vse podrobne informacije dobite na sedežu LAS, Bazoviška 14 v Ilirski Bistrici, po telefonu 031 339 789 in mailu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , do 5.4.2017. Predstavitvena delavnica poziva bo v četrtek, 2.3.2017 ob 16,00 uri v veliki dvorani PVZ Pivka.

Dokumentacija Poziva:

- javni poziv

- razpisna dokumentacija

- navodila za pripravo vloge

- priloga 3R finančna konstrukcija

- navodila upravičeni stroški

- zapisnik o pregledu ponudb

- Strategija lokalnega razvoja LAS

- Pravilnik o izboru operacij SLR

 
Objavljen javni razpis za izbor članov Ocenjevalne komisije LAS | Natisni |
Sreda, 11 Januar 2017 15:36

V skladu s Pravilnikom o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS med Snežnikom in Nanosom, kot vodilni partner LAS danes objavljamo Javni poziv za izbor ocenjevalne komisije za ocenjevanje vlog, oddanih na javne pozive za izbor operacij iz Strategije lokalnega razvoja LAS med Snežnikom in Nanosom v programskem obdobju 2014 - 2020.

Prijava na razpis je mogoča do četrtka, 19.1.2017 do 15,00 ure, dokumentacija pa je naslednja:

- razpis

- prijavni obrazec

 
Objavljen Javni poziv za izbor operacij SLR LAS med Snežnikom in Nanosom | Natisni |
Ponedeljek, 14 November 2016 17:16

 

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot VODILNI PARTNER Lokalne akcijske skupine Med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica objavlja:

 

 

1.      JAVNI POZIV

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Med Snežnikom in Nanosom v letu 2017-2018, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

 

 

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS med Snežnikom in Nanosom v obdobju 2016-2020 in sofinanciranju njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja,  ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 553.000,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša:

-      operacije z dodano vrednostjo kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, integrirane operacije - sofinanciranje 85 % upravičenih stroškov,

-      operacije, ki ne izkazujejo prej naštetih dodanih vrednosti - sofinanciranje 60 % upravičenih stroškov.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 15.11.2016.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: LAS med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica ali osebno dostaviti na istem naslovu do 31.01.2017.

Obdobje upravičenosti

stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) odobri izvajanje predlagane operacije. Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, so upravičeni tudi splošni stroški, nastali po 1.1.2014.

Informacije o javnem

pozivu:

Po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Po telefonu: 05 7112 335 ali 031 339 789, vsak delovnik med 9. in 15. uro.

Zadnja vprašanja so možna do pet dni pred rokom za oddajo vloge, to je 25.01.2017.

 

Razpisna dokumentacija:

-          javni poziv,

-          priloga 1 pregled upravičenih in neupravičenih stroškov operacije

-          priloga 2 Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS med Snežnikom in Nanosom

-          navodila za pripravo vloge (oprema ovojnice),

-          vloga za prijavo operacije

-          priloga 3R Finančni načrt operacije

-          vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem (nosilcem operacije) in partnerjem

-          katalog najvišjih priznanih vrednosti,

-          katalog kmetijskih, gozdarskih strojev, opreme in katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

-      Strategija LAS Med Snežnikom in Nanosom

 
Dopolnitev javnega poziva k ustanovitvi LAS | Natisni |
Ponedeljek, 03 Avgust 2015 11:58

DOPOLNITEV POZIVA ZA VSTOP OZIROMA ČLANSTVO V

LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM

V skladu z določili Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 (UL 42/2015 z dne 16.6.2015), v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. CCI 014SI16M8PA001-1.3 z dne 30. 10. 2014, Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Operativnim programom Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in Operativnim programom Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo,

vas Lokalna akcijska skupina (LAS) MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM vabi, da v novem programskem obdobju 2014–2020 postanete njen član.

Povabilo velja tako za obstoječe člane iz obdobja 2007-2013 kot za nove člane.

LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM se organizira kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja usmeritev lokalnega trajnostnega razvoja na območju občine Ilirska Bistrica, občine Pivka in občine Postojna. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (LEADER - CLLD), se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«. Ta pristop omogoča lokalnemu prebivalstvu, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve. Glavni izziv lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER - CLLD) je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj lokalnih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost ter ne nazadnje za ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.

Vzpostavljeno lokalno partnerstvo v LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM bo oblikovalo in izvajalo celovito strategijo lokalnega razvoja. Namen strategije je, ob upoštevanju lokalnih potreb, graditi na družbenih, okoljskih in gospodarskih prednostih ali „dobrinah“ našega podeželja.

Partnerstvo v LAS sestavljajo po načelu tripartitnosti predstavniki javnih in zasebnih lokalnih socialno-ekonomskih sektorjev, in sicer:

 • javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne institucije),
 • ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki in druge ekonomske institucije) ter
 • zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke žene in mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe).

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Na osnovi določila točke b drugega odstavka 32. člena Uredbe 1303/2013/EU, je potrebno zagotoviti, da na ravni odločanja niti javni organi (sektor), kakor so opredeljeni v skladu z nacionalnimi pravili, niti katera koli posamezna interesna skupina nima več kot 49 % glasovalnih pravic.

Vključitev v LAS predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja. Pravice članov so:

 • da sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020;
 • da volijo in so izvoljeni v organe LAS;
 • da sodelujejo pri podajanju predlogov in pripravi letnih programov dela LAS;
 • da so seznanjeni z informacijami o delu in poslovanjem LAS;
 • da uresničujejo osebne in javne interese povezane s cilji LAS;
 • da uporabljajo druge pravice, določene s partnersko pogodbo in sklepi organov LAS.

Obveznosti in odgovornost članov LAS:

 • da spoštujejo pogodbo, pravila delovanja ter druge interne akte in sklepe organov LAS;
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delovanjem prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog LAS;
 • da skladno s svojimi razpoložljivimi znanji in sposobnostmi zagotavljajo materialne pogoje za delovanje LAS, uresničevanje razvojne strategije, sklepov skupščine LAS ter delujejo v skladu z določili pogodb za izvedbo posameznih projektov;
 • da prispevajo za delovanje LAS na način in v obliki kot je določeno s sklepom skupščine. Prispevek članov LAS je lahko v obliki finančnih sredstev, materiala ali dela (storitve). Obliko, način in višino prispevka letno določi skupščina LAS;
 • da dajejo informacije, ki so potrebne za doseganje ciljev LAS in izvajanje dogovorjenih nalog;
 • da prenašajo izkušnje in znanje na nove člane;
 • da varujejo ugled LAS v javnosti;
 • da se trudijo izpolniti namen pogodbe in s svojim delovanjem ne ogrozijo doseganja skupnih ciljev.

Ustanovitvena skupščina in podpis Pogodbe o ustanovitvi partnerstva za LAS ZA RAZVOJ PODEŽELJA MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM bo

v četrtek, 27. avgusta 2015 s pričetkom ob 18,00 uri

v prostorih Srednje gozdarske in lesarske šole v Postojni, Tržaška 36.

Zaradi priprave in podpisa Pogodbe o ustanovitvi partnerstva za LAS MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM prosimo, da priloženo PRISTOPNO IZJAVO posredujete do 20.8. 2015 na naslov: DRPSN, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS lahko dobite pri strokovnem vodji DRPSN na telefonski številki 05/ 7112 335 / 031 339 789 (Aleš ZIDAR) ali na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

V Ilirski Bistrici, 30.7.2015

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 Naslednja > Konec >>

Stran 1 od 2

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link